Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens
Frédérique Haumont
Kokozi
Fruitmarkt 5, 3500 Hasselt
info@kokozi.be
Tel.: 
011 37 84 64
BE 0503 945 880

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Frédérique Haumont, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 37 3500 Hasselt, BTW BE 0503 945 880, (hierna ‘Kokozi’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kokozi moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kokozi aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kokozi niet. Kokozi is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kokozi is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Kokozi.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kokozi. Kokozi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant plaatst een bestelling door de gewenste producten te selecteren, deze in het winkelmandje te plaatsen en te klikken op ‘plaats bestelling’. Vervolgens selecteert hij of zij de afhaaldatum, het tijdstip en de betaalwijze (overschrijving, payconiq).

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
via Payconiq
via overschrijving naar het rekeningnummer IBAN BE85 7390 1287 2406 (KREDBEBB)
Het bedrag dient 48u voor afhaling op de rekening te staan, tenzij Kokozi hier schriftelijk van afwijkt. Zodra de betaling wordt ontvangen, krijgt de klant een bevestiging via e-mail en op dat moment is de bestelling definitief.

Kokozi beschouwt de bestelling als zijnde door de klant geannuleerd indien er geen tijdige betaling wordt ontvangen.

Kokozi is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Afhaling & Levering

Afhaling. De klant haalt de bestelling af op de geselecteerde dag en het doorgegeven tijdstip.

Levering. De klant kan een offerte vragen voor levering aan huis. Kokozi levert uitsluitend bij bestellingen vanaf  €200,00 in Hasselt en omstreken, de prijs is afhankelijk van het aantal kilometers. Bij akkoord, levert Kokozi op het doorgegeven adres, op het afgesproken tijdstip en de afgesproken datum.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming, moeten door de Klant onmiddellijk bij afhaling of levering worden gemeld aan Kokozi.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kokozi.

 

Artikel 7: Annulering of herroeping

Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden voor de datum van afhaling of levering.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen. Kokozi verkoopt uitsluitend verse levensmiddelen met een beperkte houdbaarheid, deze kunnen eenmaal afgehaald of geleverd, niet geretourneerd worden.

 

Artikel 8: Contactgegevens Kokozi

Kokozi is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11378464, via e-mail op info@kokozi.be of per post op het volgende adres Kokozi, Fruitmarkt 5, 3500 Hasselt. Eventuele vragen kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

In geval van laattijdige betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 12% per jaar tot de dag van integrale betaling.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege, zonder enige aanmaning, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van €50. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

 

Artikel 10: Privacy

Kokozi respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kokozi, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kokozi heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Kokozi houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Kokozi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Kokozi. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.